APLICACIÓ DE TRACTAMENT BIOLÒGIC ALS “FINS” RENDERITZATS, DE LA
INDÚSTRIA CÀRNICA, PER A L’OBTENCIÓ DE NOUS PRODUCTES HIDROLITZATS
D’ALTA QUALITAT I VALOR NUTRICIONAL

Membres que formen part del Grup:

SUBPRODUCTOS CARNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS, S.L., CENTRE DE DESENVOLUPAMENTS BIOTECNOLÒGICS I AGROALIMENTARIS (dbA), COPECINTER, S.A.,ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE GRASAS Y SUBPRODUCTOS ANIMALES (ANAGRASA)

Cada any, la indústria càrnica genera importants quantitats de despulles d’animals (subproductes i residus sòlids i líquids) que han de ser gestionats adequadament, en funció del seu origen i del risc potencial de transmetre patògens i substàncies tòxiques que poden afectar a la salut pública, la sanitat animal, i el medi ambient.

Les principals fonts de despulles, classificades en 3 categories diferents (SANDACH C1, C2, i C3), són els animals morts en granja, els residus d’escorxador i del processat de la carn per al consum humà. Per a poder ser valoritzats, es transformen els SANDACH en productes derivats com farines de carn i ossos, i greixos animals. Segons la categoria dels SANDACH, es podrà destinar els productes derivats a la producció d’energia, compostos químics, medicinals o farmacèutics, o bé per a l’alimentació animal i fertilització. Així mateix, segons el seu origen, les farines de carn i ossos presenten continguts variables en proteïna animal. Aquesta variabilitat es tradueix en una pèrdua del valor biològic nutricional, i concretament en:

 • Major resposta alꞏlèrgica, degut a la presència d’una major proporció en proteïnes poc digestibles.
 • Contingut més o menys alt de cendres, el qual influeix directament en el contingut en proteïnes.
 • Disminució de la biodisponibilitat de nutrients.

Actualment, existeixen diferents processos industrials per a tractar i recuperar al màxim els diferents components dels SANDACH. D’aquests processos, el renderitzat és el més utilitzat per a tractar els subproductes càrnics. No obstant això, uns dels principals problemes del procés de renderitzat, i amb els quals es troba confrontat, actualment, SUBPRODUCTOS CÁRNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS, S.L., així com la resta d’empreses del seu sector, són:

 • La pèrdua del valor biològic nutricional de les seves farines animals, segons la tipologia de la matèria d’origen (proporció carn/ossos en els SANDACH), i les condicions de tractament aplicades.
 • La valorització, de manera econòmica i ambientalment acceptable, de residus de processament com els fins.

Aquests aspectes impliquen un ús més limitat de les farines, la qual cosa comporta, per a l’empresa, una limitació del seu mercat i una disminució del valor econòmic de les farines produïdes, així com el desaprofitament d’una font proteica interessant com els fins.

En aquest context, destaca la importància d’optimitzar un procés de transformació, basat en reaccions d’hidròlisi, que permeti:

 • Recuperar els fins i aprofitar el seu elevat contingut en proteïna.
 • Obtenir un nou producte hidrolitzat, amb elevat proporció de pèptids de baix pes molecular, i aplicable en alimentació animal i fertilització.

L’objectiu d’aquest projecte és l’obtenció de productes hidrolitzats destinats al sector agro-industrial, derivats del tractament, en condicions suaus, de la proteïna continguda en els fins generats durant el procés de renderitzat de subproductes animals (SANDACH de categories C2 i C3).

Amb la finalitat d’assolir aquest objectiu, s’han plantejat, com a objectius específics, els següents:

 • Caracteritzar químicament, en una fase inicial, els fins procedents de SANDACH de categories C2 i C3, per a determinar els seus continguts en proteïna.
 • Ajustar les condicions de desgreixat i hidròlisi per a aconseguir el major grau d’hidròlisi de la proteïna continguda en els fins.
 • Caracteritzar els productes hidrolitzats obtinguts, en funció del tipus de SANDACH i condicions aplicades.
 • Avaluar l’efecte de diferents enzims sobre el grau d’hidròlisi i el pes molecular dels productes hidrolitzats.
 • Determinar el perfil d’aminoàcids dels productes hidrolitzats amb major proporció en pèptids de baix pes molecular.
 • Optimitzar i validar, a escala pilot, el procés d’hidròlisi enzimàtica per a l’obtenció d’hidrolitzat amb elevada proporció de pèptids de baix pes molecular.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 

L’Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, va aprovar les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2018.

web de la Comissió Europea

PROJECTES PILOT INNOVADORS DE GRUPS OPERATIUS DE CATALUNYA. CONVOCATÒRIA 2015. «MILLORA DELS PRODUCTES LIPÍDICS FINALS (GRASSES) OBTINGUTS A PARTIR DE SUBPRODUCTES ANIMALS PER AL SEU SUBMINISTRAMENT AL SECTOR RAMADER DE PROXIMITAT»

Nou Projecte R + D + I “Millora dels productes lípids finals obtinguts a partir de productes animals, per al subministrament al sector ramader de proximitat”

Projecte finançat mitjançant la Mesura 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) mitjançant el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/258/2015, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2015.

Títol del projecte:
Millora dels productes lipídics finals (greixos), obtinguts a partir de subproductes animals, per al seu subministrament al sector ramader de proximitat.

RESUM:
Es modificarà i millorarà el format dels greixos obtinguts a partir de SANDACH, fins arribar a consistències sòlides o semi-sòlides, que es puguin produir a escala de planta pilot, obtenint un nou producte que es pugui subministrar directament al petit ramader perquè fabriqui seus propis pinsos compostos a petita escala, utilitzant-los com a aportació calòrica i millorant la traçabilitat de l’alimentació animal. Actualment, això no és possible, ja que els petits ramaders no disposen de mitjans per processar greixos aclarides líquides.

OBJECTIUS:
Millorar els productes lipídics finals (greixos aclarits), obtinguts a partir de subproductes animals (SANDACH tipus 3), per al seu subministrament al sector ramader de proximitat.

Els objectius tècnics consisteixen a obtenir nous formats millorats, sòlids o greixos, del material lipídic provinent de SANDACH, estudiar la palatabilitat i valor nutricional dels nous formats obtinguts i optimitzar, a escala de planta pilot, el procés de preparació dels millors formats obtinguts.

Membres del Grup Operatiu:

 • CAL CIRERA DE PINÓS, SL
 • COPECINTER, SA
 • CENTRE D’desenvolupaments biotecnològics I agroalimentaris
 • Associació nacional de INTDUSTRIAS TRANSFORMADORES DE GREIXOS I PRODUCTES ANIMALS

RESULTATS:
S’ha aconseguit obtenir un nou format de greix de consistència semisòlida, a partir del material lipídic provinent de SANDACH 3, que podria ser subministrat al sector ramader per a la fabricació de pinsos compostos a petita escala.