ESPECIALISTES EN TRACTAMENT SANDACH

Amb més de 50 anys d’experiència en el sector de tractament de Sandach (gestió dels subproductes d’origen animal no destinats a consum humà), SUBCARN té tres fabriques situades dos a Lleida i una altra en la població de Cervera, totes situades en llocs estratègics en un entorn allunyat del casc urbà.

lleida-P

PLANTES DE LLEIDA

CONTACTE

Nacional II LL11, km. 7 – 25001 Lleida
973 213 213 logistica@subcarnechevarria.com

ACTIVITAT

Recollida i transformació de subproductes animals no destinats al consum humà ni animal que provenen de granges i escorxadors ( CAT 1 y CAT 2 ).


Realitzem el servei de recollida i transport en les granges tant de la província de Tarragona com la de Lleida.


A la planta de Lleida transformem SANDACH de categoria 1 i 2 provinent dels escorxadors i granges, obtenint com a productes finals Greixos de Categoria 1 i 2 i Farines de Categoria 1 i 2
El mètode de transformació utilitzat és el Mètode 1 d’acord al Reglament (CE) 1069/2009.

subcarn-planta-cervera

PLANTA DE CERVERA

CONTACTE

Avda. del Segrià, n. 18 – 25200 Cervera
973 532 033 subcarn@subcarnechevarria.com

ACTIVITAT

Tractament dels subproductes de categoria 3 procedents d’escorxadors i sales d’especejament ( CAT 3 ).


Subproductes controlats des del seu origen en tot el procés de transformació optimitzant temps i resultat.


En la planta de Cervera transformem SANDACH de categoria 3 (os i grassa).
El mètode de transformació utilitzat és el Mètode 4 d’acord al Reglament (CE) 1069/2009.

Assegurem el control i evolució del producte en cadascuna de les seves etapes,

fins a l'obtenció de farines i greixos d'elevada qualitat.

L’aplicació concreta de tecnologia a cada tipus de subproducte, ens permet obtenir productes finals garantint totalment la seva traçabilitat.